20170207210109dfb.jpg ASPHALT col 0013 1985JF 0002