20170207210143254.jpg ASPHALT col 9050 1985JF 0001